Dolasetron

Table   Graphic  
individual studies
OutcomeTE95% CIn casesn exposedkPub. bias Neuro-developmental disorders Neuro-developmental disorders (as a whole) Fejzo, 2015 11.60[0.42; 6.07]1389not evaluable0.210.01.0